Fåglar

 

 

Fågelinventering2012C.doc                  Uppdaterad juli 2012/LE

Kvarnbys Golfbana bjuder på så mycket mer än bara golf!  En oskånsk natur kan man väl kalla den för! Skåne lär ju vara platt?! men det är inte Kvarnby golfbana! En verklig intressant bana som förutom varierande planering av vart hål bjuder  på en  verkligt intressant natur med ett rikt fågelliv och växter som många kan  njuta av ! Motion får man så man känner sig fysiskt nöjd, efter en runda här!

Biologiskt intresse och kunskap finns bland medlemmarna!

Redan på väg in mot receptionen börjar den biologiska mångfalden att visa upp sig!

Holkar som underhålls varje år, bebos av flera olika fågelarter, här finns också träd planterade, som är mindre vanliga, men så klart också de mer kända träden samt mångfalden av blommorna som med sina färger och dofter, gör att man känner en härlig stimulans redan innan första Tee!

På väg till första Tee träffar man på en mycket välgjord stor tavla som bl.a. presenterar vad man kan förvänta sig att känna igen då det gäller fågel! Intressant upplysning!

Har man lite tur så kan man få se Rödvingetrast och Vit Stork redan vid första golfhålet!

Det har blivit tradition att höra och se vårens annalkande fåglar som en påminnelse av Tranornas trumpetande och Ängspiplärkans sång. Detta får en verkligen, att känna att våren är på gång och snart blir det Näktergalens toner och Gökens rop och har man så sen runda på Kvarnby golf så finns möjligheten att höra Nattskärran! Denna falkliknande fågel hörs och låter som en moped som är långt inne i skogen!

Sidensvansarna liksom de unga Grönsiskorna är mindre skygga för människor, dessa fåglar ser man oftast i flock (oftast senare på året) deras närvaro, går inte någon spelare obemärkt förbi!

Vad som inte är helt otänkbart att observera i detta landskap är Gröngöling, Göktyta, Bergfink (vintertid) Varfågel. Under ett Decennium har mycket hänt i fågelvärden arter som har försvunnit och nya arter har funnit nya biotoper. Om det kan man bara förklara med att flera faktorer spelar in och inte bara väderleken! Men dessa mutationer kommer alltid att fortgå och det får vi lämna därhän!

Min önskan är att vi skall ge, vart och ett "golfhål" ett passande fågelnamn, där det är ganska typiskt för den arten att stöta på, som hålet kallas för! På så vis väcker man förhoppningsvis ett intresse för naturen och på så vis gör att man värnar om den biologiska mångfalden, ännu mer!

För att kompletera samt ytterligare presentera de  fågelarter som blivit sedda på Kvarnby golfklubbs område, utöver vad som presenteras på den stora fågeltavlan vid 10:ans tee är t.ex bara för att nämna några: Stork, Rödvingetrast,  Fiskgjuse, Pilgrimsfalk, Lärkfalk, Brun Glada, Korp, Blå Kärrhök,  Ängshök, Kungsörn, Storspov, Större Hackspett, Mindre Hackspett, Spillkråka, Storskarv.

Bo Meijer

Juli 2012

Bo Meier och Bo G Hansson har nyinventerat fågelbeståndet 2012 och kompletterar härmed Bo Axelssons inventering från 2000.

Black Redstart Phoenicurus ochruros at Sindhrot near Vadodara Gujrat Pix 119 svart rödstjärt (Malmös kommunfågel)

Komplettering:

Hål 1.Vit stork (flrertal gånger), Rödvingetrastar

Hål 4. Kungsörn,   Sidensvans

Hål 6. Fiskljuse

Hål 7. Bivråk,  Lärkfalk

Hål 8. Brun Glada

Hål 17. Blå kärrhök,  Ängshök.

Den äldre delen nedan är skriven av Bo Axelsson år 2000

 

Något om fågellivet på Kvarnby Golfklubb.

Bo Axelsson

 

Nedanstående noteringar är gjorda under åren 1993-2000 och avser alla

fågelarter som jag observerat på Kvarnby Golfklubb. Alla arter som obser-

verats på marken , i luften och på vattnet har medtagits. Observationerna

kan inte sägas vara systematiska. Det är dock min uppfattning att de ganska

väl beskriver fågellivet, då jag är en flitig besökare och golfare.

 

Kvarnby Golfklubb ligger i Malmös östra utkant och miljön är ett mycket

naturskönt backlandskap. Det finns ett antal vattensamlingar med goda häcknings-

lokaler för änder, gråhakedopping och senaste året 2 lyckade häckningar av

grågås. En brant som är resultat av tidigare krittäkt, ger utmärkt häckningslokal för

backsvala. Bland årsvisa häckningar kan noteras brun kärrhök.

OBS! Nummer på hål och dammar hänvisar till den gamla numreringen.

Hål 1 motsvarar i dagsläget hål 10, hål 2 = hål 11, hål 9 = hål 1 etc.

 

 Karta10

1.Smådopping (Tachybap-        Två st uppehåller sig i dammen vid 3:an

   tus ruficollis)                           i september månad 2000.

 

2.Storlom (Gavia arctica)          Observerad 1997 02 14 i dammen vid hål 1.

 

3.Gråhakedopping                     Anländer sista veckan i februari och häckar regel-

   (Podiceps grisegena)             bundet i dammen vid 3 hålet. Häckar numer även

                                                  i dammen vid 9:e hålet.

 

4.Storskarv (Phalacroco-          Överflygare. En gång observerad i dammen vid 1:an.

   rax carbo)

 

5.Häger (Ardea cinerea)           Ses regelbundet. Fiskar efter dammrudor i dammen

                                                   vid 11:e hålet.

 

6.Knölsvan (Cygnus olor)          Regelbunden besökare. Ett flertal häckningsförsök

                                                   i dammen vid 9:an . Lyckad häckning 2000 med 5

                                                   ungar.

 

 

knolsvan

Knölsvan

7.Grågås (Anser anser)             Regelbunden överflygare. Två lyckade premiärhäck-

                                                    ningar våren 2000 med en resp tre ungar. Ena paret

                                                    häckade vid dammen i 3:an.

 

8.Vitkindad gås                           I oktober 96 uppehöll sig tre st på 15 hålets fairway

  (Branta leucopsis)                    några dagar.

 

 

 

9.Gravand (Tadorna Ta-             Iakttas med jämna mellanrum i någon av dammarna

   dorna)                                      vid 1:an och 9:an.

 

10. Gräsand (Anas platyrhyn-    Regelbunden under hela året utom undan-

    cos)                                         tagsvis vid isbeläggning.Flera häckande par.

 

11. Brunand ( Aythya ferina)      Regelbunden besökare under vintern och vår-

                                                    vintern. Häckning genomförd 1993 då honan

                                                    iakttogs nedanför 16:e green under förflyttning

                                                    av nykläckt kull på väg till damman vid 15:e hålet.

                                                    Observerades genom att ett kråkpar tyvärr lyckades

                                                    snappa alla ungarna.

 

12. Vigg ( Aythya fuligula)          Regelbunden besökare i de flesta av våra dammar.

 

13. Knipa (Bucephala clan-         Mindre regelbunden än viggen men ses framför

       gula)                                     allt i dammen vid 1:a hålet.

 

14. Småskrake ( Mergus             En hane iakttogs i dammen vid 1:an sept. 96.

      serrator)    

 

15. Storskrake (Mergus mer-      Ett par observerades i dammen vid 1:an i

      ganser)                                 nov. 97.

 

16. Glada ( Milvus milvus)          Ses sparsamt vid överflygning av banan.

 

17. Brun kärrhök (Circus            Trogen häckningsfågel i den lilla dammen

      aeruginosus)                        väster om fd Kritfabriken.

 

18. Sparvhök (Accipiter ni-        Regelbunden besökare. Ses i jaktflykt över

      sus)                                      hela banan. En vuxen hona flög in i fönstret

                                                   på kanslihusets södra gavel hösten 98 och

                                                   förolyckades.

 

19. Ormvråk (Buteo buteo)         Karaktärsfågel. Jagar sork och möss året om på

                                                    banan med dess fina gräsområden. Vid lämpliga

                                                    vindar kan sträckande vråkar ses i stort antal.

                                                    I oktober 99 sågs uppskattningsvis 250 vråkar passe-

                                                    ra över 17:a hålet i västlig riktning under c:a 10 min.

                                                                                                                                                                        

20. Fjällvråk (Buteo lagopus)      Trogen besökare under vinterhalvåret.

 

21. Tornfalk (Falco tinnun-          Ryttlande tornfalkar ses dagligen.

      culus)

 

22. Rapphöna (Perdix perdix)     Glest mellan observationerna. En flock på

                                                    8 st höll till på vallen öster om 10:e hålet

                                                    en kortare tid vintern 95.

 

23. Fasan (Phasianus col-          Allmänt förekommande på banan.

      chicus)

 

24. Rörhöna (Gallinula cho-        Årsvis. Häckar i dammen vid 11:an.Vissa

      ropus)                                   år två par häckande.

 

25. Sothöna (Fulica atra)            Vanligt förekommande. Häckande par i de flesta

                                                    vattensamlingar på banan.

 

26. Trana (Grus grus)                Sträckande tranor ses och hörs varje år under

                                                    vårflyttningen.

 

27. Strandskata (Haematopus    Tidig vårfågel som regelbundet besöker banan.

      ostralegus)                            Sedan året 98 har regelbunden häckning fram-

                                                    gångsrikt genomförts.

 

28.  Större strandpipare (Cha-    Observerades några gånger i dammen vid 9:e

      radrius hiaticula)                    hålet. Eventuell häckning 93 då ett par uppehöll

                                                     sig i området en längre tid. Sedan Malmö Krita

                                                     fördjupade dammen har ingen observation gjorts.

 

29. Tofsvipa (Vanellus va-          Vanligt förekommande på flera platser på banan.

      nellus)

 

30. Skrattmås (Larus ridi-            Regelbunden gäst på banan. Tidiga morgnar kan

      bundus)                                 flockar på ett hundra-tal ses på den kortklippta

                                                     delen av banan.

 

31. Fiskmås (Larus canus)          Uppträder på liknande sätt som skrattmåsen.

 

32. Gråtrut (Larus argentatus)    Kan observeras oregelbundet överflygande, ibland

                                                     vilande på vattnet.

 

33. Silltrut (Larus fuscus)            Enstaka observationer, ibland tillsammans med fisk-

                                                     måsar.

 

34. Fisktärna (Sterna hirundo)     Några observationer, framförallt kring dammen

                                                     vid 1:a hål.

 

35. Ringduva (Columba pa-          Regelbundet uppträdande. Ses utföra spelflykt på

      lumbus)                                   våren. Stora flockar uppträder under hösten.

 

36. Tamduva                                 Ursprungsarten för tamduvan eller stadsduvan är

                                                      klippduvan (Columba livia), som kommer från

                                                      Medelhavsländernas klippiga kuster och klippig

                                                      bergs- och ökenterräng.

 

 

 

 

 

37. Turkduva (Streptopelia            Har observerats några gånger kring klubbhus-

       decaocto)                               området.

 

38. Gök (Cuculus canorus)           Hörs regelbundet i maj på flera platser på banan.

 

39. Tornsvala (Apus apus)           Vanlig på banan. Anländer kring 18-20 maj och

                                                      lämnar c:a tre månader senare.

 

40. Sånglärka (Alauda ar-             Trivs på banans gräsområden. Ett par har häckat

      vensis)                                    mellan 14:e och 15:e hålet under flera år. En viss

                                                      omlokalisering har tvingats fram av vägbygget. Nu

                                                      mer något öster om 15:e utslagsplats (gul).

 

41. Backsvala (Riparia ripa-          Anländer från tropiska Afrika i maj och har funnit

      ria)                                         en utmärkt häckningslokal i branten nordost om

                                                    1:ans utslagsplats. Antalet bohål har under de            

         senaste tre åren ökat från 24 till 32.

 

42. Ladusvala (Hirundo rus-      Talrik på banan. Häckning noterad innevarande

      tica)                                        år (00) på byggnad på klubbhusområdet.

 

43. Hussvala (Delichon ur-         Talrik på banan. Ingen häckning noterad.

      bica)                                       

 

44. Ängspiplärka (Anthus pra-    Observeras regelbundet i ruffen runt hålen

      tensis)                                     15, 16 och 17.

 

45. Sädesärla (Motacilla alba)    Häckar på klubbhusområdet och ses f.ö. på

                                                      många platser på banan.

 

46. Gulärla (Motacilla flava)       Observerad en gång på marken i uppförs-

                                                       backen på 17:e hålet. Sannolikt under höst-

                                                       flyttning.

 

47. Gärdsmyg (Troglodytes         Senast observerad i diket vid övergången från

      troglodytes)                             5:e till 6:e hålet 16 feb.00.

 

48. Järnsparv (Prunella modu-     Noterad i trädgården den 5 jan 95. Ett flertal

      laris)                                         observationer senare.

 

49. Rödhake (Erithacus rube-      Ses regelbundet i trädgården vintertid och hörs

      cula)                                         sjunga under våren bl a i den gamla trädgården

                                                       vid 10:e hålet (Blåsa kallt)

 

50. Näktergal (Luscinia lus-         Ett flertal hörs sjungande på banan i maj bl a

      cinia)                                         kring dammen vid 1:a hålet.

 

 

 

51. Rödstjärt (Phoenicurus           Noterad sjungande i trädgården på klubbhus-

      phoenicurus)                            området.

 

52. Stenskvätta (Oenanthe           Observerad  i buskaget öster om fairway på

      oenanthe)                                 10:e hålet (före vägbygget)

 

 

53. Koltrast (Turdus merula)    Regelbunden vistelse på banan. Övervintrar

                                                    och ses då i trädgården.

 

54. Björktrast (Turdus pila-       Allmänt förekommande. Vintertid kan större

      ris)                                         flockar observeras på banan. Häckning i dungen

                                                    mellan 1:an och 2:an.

 

55. Rörsångare (Acrocepha-     Regelbunden i bl a dammen vid 2:an. Häckning

      lus scirpaceus)                      mycket sannolik. Även noterad sjungande i diket

                                                    söder om 5:a hålet.

 

56. Trädgårdssångare (Sylvia   Noterad sjungande i trädgården.

      borin)

 

57. Ärtsångare (Sylvia curru     Noterad från flera platser på banan. Stationär

      ca)                                         i dungen vid 2:an men hörs även från träden vid dam-

                                                    men öster om 11:ans fairway.

 

58. Törnsångare (Sylvia com-   Ett flertal hörs regelbundet under vårsången. Säkrast

      munis)                                   kan den höras från området kring kritafabriken.

 

59. Svarthätta (Sylvia atri-        Observerad sjungande och synlig från trädgården.

      capilla)

 

60. Lövsångare (Phylloscopus   Sveriges vanligaste fågel förekommer talrikt på

      trochilus)                               banan.

 

61. Gransångare ( Phyllosco-    Den första (och enda) noteringen gjordes i april

      pus collybita)                        00 då en gransångare hördes sjunga från den gam-

                                                    la trädgården  (Blåsa kallt).

 

62. Kungsfågel (Regulus re-      Noterad den 12 okt 94 i träden vid 2:ans utslags-

      gulus)                                     plats.

 

63. Svartvit flugsnappare           Sjungande hane noterad från trädgården.

       (Ficedula hypoleuca)

 

64. Entita (Parus palustrus)       Noterad i dungen mellan 1:an och 2:an hösten 97.

 

 

 

65. Blåmes (Parus caeruleus)    Häckat i holk i trädgården.

 

66. Talgoxe (Parus major)          Syns regelbundet året om i trädpartier på banan.

 

67. Nötväcka (Sitta europaea)   Noterad 7 okt 97 i höga trädet vid Blåsa kallt.

 

68. Stare (Sturnus vulgaris)        Vanligt förekommande på banan. Noteras ofta

                                                      under näringssök på green och tee.

 

69. Nötkråka (Nucifraga cary-   Observerad 12 okt 94 i dungen mellan 1:an 

     ocatactes)                               och 2:an.

 

70. Skata (Pica pica)                    Åretom-fågel som livar upp vintertid.

 

71. Kaja (Corvus monedula)       Observeras dagligen.

 

72. Korp (Corvus corax)              Ett korppar observerades flygande över banan

                                                      på 17:e hålet.

 

73. Kråka (Corvus corone)          Allmänt förekommande. Häckning konstaterad

                                                       varje år.

 

74. Råka (Corvus frugilegus)      Allmän. Häckar i koloni nordväst om 2:a hålet.

                                                      Under senare år har ett nytt näringsfång konsta-

                                                      terats - till viss förtret för golfare och banskötare.

                                                      Under våren söker råkorna efter harkrankslarver

                                                      på fairway och kan då riva upp stora gräspartier.

                                                      Även kråkan har snabbt lärt sig detta och tagit efter.

 

75. Pilfink (Passer montanus)      Några par uppehåller sig stadigt i trädgården och

                                                       kring klubbhusområdet.

 

76. Gråsparv (Passer domesti-     Stationär på klubbhusområdet.

      cus)

 

77. Bofink (Fringilla coelebs)        Ses ibland övervintrande. Stora flockar på

                                                        banan under tidig vår

 

78. Grönsiska (Carduelis spi         Första observation den 12 okt 94.Orädda ung-

      nus)                                           fåglar ses ofta under höstflyttningen på marken.

 

79. Grönfink (Carduelis chlo-        Allmänt förekommande.

      ris)

 

80. Domherre (Pyrrhula pyrr-        Noterad den 29 dec 94 i trädgården.

      hula)

 

81. Gråsiska (Carduelis                 Observerad i vinterväder (snö) i slänten till

      flammea)                                   dammen vid 9:e hålet. En mindre flock uppe-

                                                         höll sig där den 15 dec 99.

 

82. Hämpling (Carduelis can-       Hörd och sedd i trädgården på klubbhusom-

      nabina)                                       rådet.

 

83. Gulsparv (Emberiza citri-          Ett antal observationer, mest vårtid då hanens

      nella)                                           sång kan höras.

 

84. Sävsparv (Emberiza                  Observerad i dammen vid 9:ans utslagsplats.

      schoeniclus)                               Sannolikt häckande i området.  Även noterad

                                                         vid dammen mellan 2:an och 3:an.

 

Nedan noteras art som med säkerhet har observerats på banan, men

där jag inte själv gjort observationen.

 

85. Pungmes (Remiz pen-               Observerad i dammen vid 1:an under insamling av      

    dulinus)                                        kaveldun. Bobyggnad sannolikt påbörjad men bo-

                                                         plats icke funnen. (Henrik Arvidsson)

 

2000-10-01

 

 

 

 

 

 

Swedish Danish English French German
button-7754
juniorer

Dagens startförbud

    Inga startförbud
Visa hela kalendern
Maj 2013 Juni 2013
Ti On To Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Huvudsponsorer

ICA maxi Prenad

Klubbchef: 040-49 43 57 [email protected], Kansli, tidbokning: 040-49 23 39 [email protected], Greenkeeper: 040-49 50 49 [email protected], Pro: 040-49 68 82 [email protected], Restaurang: 040-49 44 20 [email protected], Tävl. kansli: 040-49 00 54, Fax: 040- 49 65 48