Inventering av fladdermöss

Inledning  

Ekolog Åsa Abrahamsson vid Malmö stads Miljöförvaltning har 11 oktober 2001 inventerat förekomsten av fladdermöss på delar av Kvarnby golfbana. 

Syftet med inventeringen är att få ett underlag för bedömning av om banans miljö medger möjligheten att hysa fladdermöss.

Metodik

Fladdermöss är den enda art av däggdjur som kan flyga. Våra arter livnär sig på insekter.

Inventeringen har utförts med hjälp av en ultraljudsdetektor. Denna registrerar och omvandlar fladdermössens högfrekventa ( > 20 kHz ) jaktläten ( ekopejling ) till för människan hörbara ljud. Man kan skilja på de olika fladdermusarternas signaler d v s  röstsignatur främst genom skillnader i frekvens, repetitionshastighet ( antal ljudstötar per sekund ) och klangfärg.

Det finns 18 arter i Sverige av 900 totalt.

Inventeringen har startat ca ½ timme efter solens nedgång. De krav vi ställt på vädret för att kunna genomföra studien har varit uppehåll, temperatur > 10 °C samt vindar ej överstigande 6 m/sek.

 

Resultat

Inventeringen gjordes enbart i närheten av dammen vid green 10 samt dammen vid hål 18.

Tre arter registrerades; dvärgfladdermus, nordisk fladdermus och vattenfladdermus.

Övrigt

Det kan noteras att inventering av fladdermöss sker fortlöpande inom Malmö stad.

Rapporter finns från dessa inventeringar som gjorts 1998 och 2000 av naturvårdskonsulterna Karin och Rune Gerell.

Ovannämnda tre arter fanns för övrigt också med i deras inventering samt antalet individer.

Fladdermössen är oftast utan vår vetskap våra närmsta grannar. De är nattaktiva och det är först när skymningen faller på som man kan få se dem jaga här över greenerna och dammen. Genom inventeringar med ultraljudsmottagare, varmed man kan höra deras jaktläten, vet vi att det finns fyra olika arter som jagar inom området: Stor fladdermus (Nyctalus noctula), nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), vattenfladdermus (Myotis daubentonii) och dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus). Totalt finns det 18 fladdermusarter i Sverige.

Våra fladdermöss är insektsätare. De har minskat i antal under 1900-talet, främst till följd av utdikning av våtmarksområden och uppodling av ängsmarken. Flera av våra arter har också minskat på grund av att man huggit ned ihåliga träd, vilket orsakat brist på botillhåll.

Samtliga fladdermusarter i Europa (31 st.) är fridlysta. Flertalet av dem finns på den s.k. rödlistan, en förteckning över de växter och djur som riskerar att försvinna. På grund av att de minskat starkt i antal har de också fått en egen konvention som bl.a. skyddar deras yngel- och  övervintringsplatser.

Ett sätt att hjälpa fladdermössen är att sätta upp särskilda holkar, där de kan uppehålla sig under dagtid. Det har man gjort här på Kvarnby golfbana.

En holk kan rymma ett 50-tal individer - honor med ungar.

En fladdermus mäter ca 10 cm och väger 10 g. Den kan äta tusentals insekter under en natt.

 

Miljökommittén ha byggt två bon för fladdermöss placerade vid gul tee bana 11 samt mellan green bana 17 och tee 18 i träd vid dammen.

Dvargfladdermus-3

 

Sammanställt av

 

Leif Eklund

 

uppdaterad 2012-09-21

 

 

Swedish Danish English French German
button-7754
juniorer

Dagens startförbud

    Inga startförbud
Visa hela kalendern
Maj 2013 Juni 2013
Ti On To Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Huvudsponsorer

ICA maxi Prenad

Klubbchef: 040-49 43 57 [email protected], Kansli, tidbokning: 040-49 23 39 [email protected], Greenkeeper: 040-49 50 49 [email protected], Pro: 040-49 68 82 [email protected], Restaurang: 040-49 44 20 [email protected], Tävl. kansli: 040-49 00 54, Fax: 040- 49 65 48