Miljökommittén

Uppdaterat feb. 2013

Namn E-mail  Tel  Mobil 
Jan Ramqvist (ordf)  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 040-45 34 71  070-637 31 36 
John Torstensson< Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 040-49 39 81 
Agner Rasmussen 040-49 13 96
Ulf Ohlsson   Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 040-26 79 23  
Rudolf Öqvist Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 040-13 32 61
Leif-Göran Persson Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen    040-98 03 37 070-898 03 37
Leif Eklund  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 040-15 35 30  0768-85 95 64

Miljkommittn

Från vänster: Rudolf Öqvist, Agner Rasmusson, John Torstensson, Leif-Göran Persson, Ulf Ohlsson, Jan Ramqvist. Längst bak: Leif Eklund

Miljökommittén syftar till

 • att stimulera intresset för områdets djur- och växtvärld
 • att öka kunskapen om arter och hur dessa kan bevaras
 • att markera vårt kulturarv
 • att föreslå miljöförbättrande åtgärder på anläggningen
 • att försköna växtligheten i dammar och längs banan.
 • ARBETET MED MILJÖPLANERINGEN I KLUBBEN

  Svenska Golfförbundet aktualiserade i slutet av 90-talet miljöfrågorna och golfsporten och hänvisade bl a till Agenda 21. Den syftar till att åstadkomma en global samverkan för att påverka miljöfrågorna positivt. Agenda 21 tar upp frågor som hänger samman med energi- och resursanvändning, kretsloppstänkande och biologisk mångfald. Arbetet ska präglas av delaktighet som ska ge ökad medvetenhet och föra fram till en attitydförändring inom miljöområdet.

  Golfsporten ligger väl framme i många aktiviteter. För att bidra till en allmänt förbättrad miljö är det angeläget att golfklubbar eftersträvar att bedriva sin verksamhet med största möjliga hänsyn till miljön.

  I Kvarnby GK påbörjades arbetet med miljöfrågorna konkret verksamhetsåret 1998 då en mindre arbetsgrupp tog sig an uppgiften att utarbeta en miljöplan för klubbens verksamhet. Styrelsen beslöt att ge miljöarbetet ökad uppmärksamhet genom att utse en Miljökommitte i början av år 2000. Bo Axelsson blev dess förste ordförande.

  Arbetet har inneburit inventering av relevanta områden med koppling till miljöaspekter inom banskötsel, avfallshantering, energiförbrukning, inventering av fauna och flora samt vårt kulturarv. Detta arbete kompletteras fortlöpande med en 5-årig handlingsplan som visas längre fram i miljöhandboken.

  Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne. 

  Vi deltar i arbetet med SGF:s "GOLFENS MILJÖVISION OCH STRATEGI - FRÅN ORD TILL HANDLING".  Fortsättning på miljöarbetet ska leda fram till certifiering.

  Vi erhöll 2003 bidrag från Malmö stads miljöanslag avseende framtagning av informationstavlor; fyra stycken omfattar vårt kulturarv och två om fauna.                     Genom samarbete med Malmö Kulturnämnd och Länsstyrelsen berättar tavlorna en historia om alienation, dödlighet, skiften och transcendens. En tavla berättar om gården Edeborg (våra nuvarande klubblokaliteter) och det forna lantbruket, en annan om flintgruvor, kritbrott och kritbruket. Vidare en tavla om kommunikationshistoria; bronsåldersvägen, järnvägen och motorvägen. Den fjärde tavlan visar by- och sockengränser före enskiftet.            Faunatavlorna relaterar dels till våra amfibier och dels fladdermöss. 

  Kvarnby Golfklubbs miljökommitté har tilldelats Malmö stads miljöpris 2006 om 25 000 kr. Motivering; för klubbens engagerade miljöarbete med golfbanans biologiska mångfald i fokus.

  KvGK`s miljökommitte tilldelades 2008 Swedish Greenkeepers Association –SGA´s-     Natur och Miljöpris om 20 000 kr.

  Miljöpolicy för Kvarnby Golfklubb

  Golfklubben ska:

 • I sin verksamhet som golfklubb arbeta för att bli en del av ett miljövänligt samhälle och vara öppen mot alla intressenter vad gäller miljöengagemang.
 • Sträva efter att uppnå ständiga förbättringar i sin miljöpåverkan genom val av produkter, material och arbetsmetoder som främjar en bra miljö.
 • Främja biologisk mångfald inom golfbaneområdet genom naturhänsyn och god  skötsel, samt på ett långsiktigt hållbart sätt arbeta för ständiga förbättringar.      
 • Följa lagar och förordningar. När ekonomiska förutsättningar finns, ha en bättre  miljöpåverkan än vad som föreskrives.      
 • Se till att personalen är välutbildad och miljömedveten, samt arbeta för att klubb- medlemmarna blir miljömedvetna.      
 • Förebygga brand eller annan katastrof samt upprätta plan för handlande om katastrof ändå inträffar.      
 • Använda leverantörer som är miljömedvetna och kan leverera, från miljösynpunkt godtagbara varor.      
 • Arbeta för att samarbetspartners och företag som verkar inom golfbanan minimerar sin negativa miljöpåverkan.      
 • Miljöarbetets resultat skall följas upp och redovisas öppet. 
 • Ovanstående miljöpolicy fastställdes vid Kvarnby GK:s styrelsemöte  den 6 februari  2001.

  Aktuella projekt på banan:

  Blomsteräng - att skapa ett rikare och mer varierat utbud av arter och biotoper

  Hösten 2005 skalades några decimeter förnafilt och jord bort på ett 1000 kvm stort område vid 18:e tee. På våren följde harvning och marken såddes med frö av olika blandningar som totalt innehöll 70-talet arter. Under ängens första år kommer inte särskilt många av de insådda växterna att visa sig. En del ogräs som finns i markens fröbank har grott och tagits bort innan de hann sätta frö. Ängsväxterna kan låta vänta både fem och tio år på resultat. Vädret var 2006 speciellt ogynnsamt med en extremt torr juli och blöt augusti. Varje år har vi kompletterat med 10-talet arter örtplantor - samt 100-talet pluggplantor. Ängen ska fägnas och slåttras varje år för att ge hotade arter en chans att leva vidare.

  Ängens dag

  Svenska Naturskyddsföreningen håller varje år manifestationer på ett 100-tal platser runt om i landet för att visa hur ängen sköttes förr i tiden.   Kvarnby Golfklubb har vid 5 tillfällen anordnat Ängens dag tillsammans med Wowragården. Programmet innehåller visning av Wowragårdens samling av äldre bruksföremål samt uppvisning av fåragility, biodling och föredrag om Grön musik.

  Vid hål 18 slåttras södra ängen med lie (Agner Rasmussen, Inge Back ochKarl-Axel Friberg  suveräna liemän) och norra delen med hästdragen slåtterbalk. Ardennerhästen och kusken formade ett härligt teamwork och var ett populärt inslag. Ängen har några fläckar, men tag ad notam - det tar minst fem till tio år för en äng att utvecklas fullt ut.

  Hembygdsgillet Malmö visar upp sig i färggranna allmogedräkter och dansar skördedans vid 18:e tee.                                                                                                                  Engagerade har även varit stadsantikvarie Anders Reisnert under temat Traktens kulturarv - från stenålder till enskifte, samt växtekolog Hammer från Alnarp om Ängens vilda flora. Biolog Bent Örneberg har föreläst om Ängens vilda blommor.

  Information om arrangemanget har spridits framförallt till Husieborna och klubbens medlemmar.Men ointresset för områdets miljö och kulturarv från golfarna är påfallande!    Eftermälet - succé kvalitetsmässigt.

 • MiK har ett flertal år ordnat golftävling med naturfrågor för att öka medlemmarnas förståelse och medvetenhet om området.
 • Energieffektivisering. Miljöbudskap ska leda i bevisning genom verkligt innehåll, förbättringar och åtgärder. Efter lokala mätningar av energiåtgång och förbättring av isolering etc. ska naturgaseldningen ( 200-300 MWh årligen) för uppvärmning undersökas om den kan ersättas med en jordvärmepump.
 • Näckrosor och flytväxter, svärdsliljor och narcisser har planterats i flera av dammarna.
 • Mängder av holkar har monterats.
 • Övriga planerade och avslutade projekt framgår ur avsnitt nedan. 
 • Inventering av amfibier, som bekostats av Malmö stad Miljönämnden, har genomförts 2012. 
 • Inventering av fåglar 2012 pågår.
 •  

   

  Miljöhandboken är indelad i följande avsnitt;

  Kapitel                               Innehåll

  Miljö                                 agenda 21, policy, planering

  Kretslopp                          banskötsel , maskinpark

  Förbrukning                      vatten och energier samt avfall och immissioner                    

  Flora                                   246 arter inventerade

  Amfibier                             våra grodor och paddor samt en orienteringskarta

  Fåglar                                 84 arter på området

  Fladdermöss                       4 arter

  Kulturspår                            området bebyggt redan på bronsåldern, unikt med flintgruvor      

   

  KVARNBY GK                                                      Uppdaterad  juli 2012

  Miljökommittén

   

  Utläggning till HANDLINGSPLAN 2011 - 2015

   

  FÖRBÄTTRA MILJÖN – SPARA PENGAR

   

  A. Aktuella projekt

  1. Planering för införande av biobädd (Waste2Water m.fl.) i anslutning till rengöring av bekämpningsmedelsattiraljer och maskinutrustning med syfte att reducera  vattenåtgång och miljöspill.

  5. Fortsatt trädplantering. Supporterklubben skänkt 2 000kr. Planterat 4 äpple- och 1 plommonträd 2012.

  7. Genom att bygga ut antalet bagskåp kan fler medlemmar utnyttja befintlig bussförbindelse  i stället för att köra med egen bil. Att hyra skåp borde vara gratis?

  9. Montera holkar. 2009 fick vi efter en blänkare i H&S; gåvor från medlemmar och kommitteer att införskaffa 12 holkar.

  10. Intern revision av miljöhandboken sker varje år av ordf. i MiK..

  Extern revision av miljöledningssystem ska göras återkommande när vi blivit certifierade i GEO.

  13. Informationstavlan vid blomsterängen blev klar 2007 men borttagen 2012 och ersatt av två aluminiumtavlor med ben av rostfritt. Har bekostats av medel (27 000kr).från EU via Länstyrelsen

  14. Införa miljöledningssystem: Detta styr och organiserar verksamhetens miljöarbete och är ett redskap för att identifiera miljöpåverkan och nå specifika miljömål.

  15. Anlagt en blomsteräng öster om 9 tee. Har 2009 t.o.m. 2011 planterat 500 plantor och sått frö. Mer frö och plantor 2012.

  I samband med Ängens dag i augusti slås ängen varje år med lie och hästdragen slåtterbalk(se även punkt 27).

  17. För kompetensutveckling av personal, krögare, medlemmar och leverantörer i miljöfrågor. Nya medlemmar bör informeras om klubbens miljömål före godkännande av grönt kort.                 

  18. Kontakt med grannar via Husie SDF för god samverkan. Förslag om guidening. Se t.ex. 27. nedan.

  19. Sammanstråla med närbelägna klubbar för utbyte av goda tips och samverkan i fortbildning.

  21. Vi har på bekostnad av Supporterklubben planterat 4 näckrosor 2006 samt 11 stycken 2007 samt några liljor och flytväxter. 2009 har 8 näckrosor planterats. Många har gått bort och bör ersättas.

  22. Bäcken vid 5:an leds delvis under jord tvärs bl.a. 11:ans fairway. Genom att gräva ett dike och i stället låta bäcken flyta fram däri berikas naturmiljön genom biologisk mångfald och återkommande ras genom trasiga rör minimeras. Förslaget beroende av Skrotområdets utveckling.

  23. Låt bäcken ovan sluta i en anlagd våtmark mellan diket längs Kvarnbyvägen och ”out of bounds”. Se utvecklingen ovan.

  24. Vårt förslag till ansökan om medel från Miljöförvaltningen för att anlägga en inbyggd flintgruva avslogs av styrelsen. Eftersom vårt område är unikt i landet med tusentalet kartlagda flintgruvor föreslås att visa en öppen flintgruva placerad på toppen av kritväggen vid 10:ans damm (ovanför svalbon) eller vid green 18.

  27. Med 37 tkr från miljönämnden har vi under 3 år (2008-2010) genomfört ”Ängens dag” gemensamt med Malmö Museums Wowragård. Arrangemanget har skett på ängen vid tee 9 samt nere på Wowragården.  Fått 5 000 kr från Fritidsförvaltningen för 2011 och 2012.

  28. Utred om koldioxidmätare till restaurangfläktarna (som varvas ner/upp automatiskt) efter behov kan minska energiflödet.  

  29. Kontakta konsult för trädinventering.

  31. Energikontoret Skåne undersöker energianvändningen på idrottsanläggningar. KvGK är en storförbrukare med över 500 MWh per år.

  32. Vi har fått bidrag från miljöanslaget om 55 tkr för projekt ”Ren hk”. Skulle ha genomförts under 2011 men har framflyttats ett år. Häst ska dra en slaghacka i st.f. en dieseldriven klippare genom ruffen. Uppsamling av gräs i samband med ruffarnas klippning gynnar bl.a. ängsblommor och insekter.

  33. En (16-sidig) ”Miljörapport 2011-2012” som innehåller bl.a. en sammanställning kring ”energi- och vattenförbrukning, avfall, kretslopp mm” och som ska delas ut till alla medlemmar och intressenter.

  34. Undersökning om orsaker till algbildning i vissa dammar och dess avhjälpande.

  35. Målning vintertid kräver stor energiförbrukning (9 kW värmefläkt) för torkningen. Utnyttja det nya starthuset som byggs vid 1:ans tee i syfte att spara energi.

   36. Fontänen i damm intill fairway 10 används inte pga. den höga energikostnaden. Undersök om tryck eller flöde kan ändras.

   37. En multifunktionell golfbana kräver insatser inom många områden. För att slippa hyra in tjänster borde vi ha en sammanställning på medlemmar med speciella kunskaper  t.ex. snickare, målare, ingenjörer, vvs, reklam, maskin, ornitologer m.fl.

  38. Sök anslag från Miljöförvaltningen –årets tema ”Dagvattenhantering”.

  39. Mer än en golfbana – ta tillvara banans natur- och kulturvärden. En skrift till medlemmar och blivande.   

  40. Tillvarata gamla, kraftiga trädstammar och flytta dem i närheten av ”Ängen”.    För insektsarternas bevarande.  

  41. Inventera amfibier. J-Å Hillarp har inventerat 2 dagar maj 2011. Men dennes arbete som skulle fortsätta 2012 avslutades när vi fått 19 200 kr av Malmö stad Miljönämnden. Vi anlitade konsultfirman Ekoll AB som besökte dammarna april och maj 2012. Deras rapport med rekommendationer klar juni 2012.

  42. Föregående inventering av fåglar gjordes 2001 av BoAx. Bo G Hansson och Bo Meijer har gjort en förnyad inventering våren 2012.

  43. Konstverk berättar! Förslag till Supporterklubben att vitalisera gårdspumpen för en rimlig summa.

  B. Pågående och/eller självrullande

  2. Box för sprinkler  ingår i en långsiktig planering för enklare underhåll.

  3. Miljöklassade motorbränslen används allmänt.

  4. Komplettering av befintlig utrustning samt nya maskiner förses med katalysatorer i mån av ekonomiskt utrymme.

  8. Undersökt om klubben till rimligt pris kan reducera gasförbrukning för uppvärmning av lokaliteter medelst värmepump kopplad till jord.

  Kontrollerat värmeåtgång i de olika byggnaderna; reception, omklädningsrum, personalutrymme, verkstad och restaurang.

  Montera in kWh-mätare till bevattningsanläggningen m. fl.

  9. Tillverka och sätta upp holkar.

  25. Vi har hösten -08 planterat en pilevall mellan 18:e tee och övningsområdet bestående av 34 st. pilar som blivit över efter hamling på området.  Anlagt en pilevall 2009 med 22 pilar längs 2:ans bana österut. Två döda träd har ersatts.

  30. På banan finns 5 informationstavlor om vårt kulturarv och två tavlor om fauna. De har bekostats av LST, Malmö Museer samt klubben. Två tavlor har skadats och har ersatts (av LST) och tre tavlor har flyttats.

   

  C. Avslutade eller nerlagda

  6. Genomgång av samtliga byggnader av F&B; och konsult avslutat

  8. Värmepump utredning förordar jordvärme. Bankerna vill inte ställa upp med lånekostnaden ca 1 milj.

  16. Införskaffa uppgifter vilka regler som gäller inom miljölagstiftningen. Klart och avslutat.

  20. Undersök förutsättningarna att låta dagvatten ledas till befintlig damm i stället för till kommunens reningsverk.  Avslutat. Ej lönsamt.

  26. Ett hängsle skulle försköna blomsterängen.

  Betande djur som får, getter, lamm fordrar staket runt vissa, separata gräsytor

   Leif Eklund             KvGK Miljö handlplan2012C.doc

                                  

  Handlingsplan 2011-2015                                                                                                 

   

  ÅTGÄRD

   

  ANSVARIG

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

   

   

   

   

   

   

  1.Biobädd utredning

      -”-     beslut

       -”-     färdigställd

  MiK

  styrelsen

   

  X

   

   

  X

   

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5 Trädplantering

  MiK

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

   

  7 Fler bagskåp

  Styrelsen

   

  X

   x

  x

  x

   

   

   

   

   

   

  9 Holkar

  MiK

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

   

  10 Revision

  JR

  X

  X

   x

   

   

   

   

   

   

   

   

  13 Informationstavla

   Bildbearbetning  och montage

  MiK

  X

  X

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14 MiljöledningssystemGEO

  Registrering, certifiering

  godkännande

  verifiering

  SGF

  MiK

  Styrelsen

  konsult

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

  X

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15.Blomsteräng

  MIK

  X

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

   

   

  17 Kompetensutveckling

  JC

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

  18 Grannsamverkan

  MiK

  X

  X

   x

   

   

   

   

   

   

   

   

  19 Kontakt med områdesklubbar

  JR

   

  X

   x

   

   

   

   

   

   

   

   

  21 Näckrosor i damm

  MiK

  X

  X

   x

   

   

   

   

   

   

   

   

  22 Bäck- nedgrävd, öppnas, utredning

  MiK

   

  X

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

  23 Våtmark,utred

  MiK

   

  X

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

  24 Flintgruva, utredning

  MiK

   

  X

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

  27. Ängens dag

  MiK+

  Museet

  X

  X

  X

   x

   

   

   

   

   

   

   

   

  28. Koldioxidmätare

   MiK

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  29. Trädinventering

  JR, konsult

   

  X

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

  30. Befintliga 7 infotavlor    underhåll                  

  MiK

   

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

  31. Energieffektivisering

  Åtgärdsförslag

  Beslut

  Energikontoret 

  MiK

  styrelsen

   

  X

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  32. Ren hk

  Malmö stad

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  33. Miljörapport

  MiK

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  34. Algbekämpning

  MiK

   

  X

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

  35. Utrymme för målning

  MK

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  36. Fontän

  MiK

   

  X

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

  37. Expert råd

  MiK

   

  X

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

  38. Dagvattenhantering

  MiK

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  39. Mer än en golfbana

  MiK

   

  X

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

  40. Trädstammar

  MiK

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  41. Inventera amfibier

  MIK,Ekoll

   

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  42. Inventera fåglar Meijer.BGHansson x
  43. Konstverk berättar MiK, Supporterkl.
  x
  x

  Åtgärd

  Ansvarig

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

   

   

   

   

   

   

  KvGK Miljö handlplan2011-2015B.doc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Swedish Danish English French German
  button-7754
  juniorer

  Dagens startförbud

   Inga startförbud
  Visa hela kalendern
  Maj 2013 Juni 2013
  Ti On To Fr
  1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31

  Huvudsponsorer

  ICA maxi Prenad

  Klubbchef: 040-49 43 57 [email protected], Kansli, tidbokning: 040-49 23 39 [email protected], Greenkeeper: 040-49 50 49 [email protected], Pro: 040-49 68 82 [email protected], Restaurang: 040-49 44 20 [email protected], Tävl. kansli: 040-49 00 54, Fax: 040- 49 65 48