Immissioner

Recipientkontroll [1]  Yttre Ringvägen

Tabell: Provtagningspunkter

 

Punkt nr

Vattendrag

Provtagningsplats

Provtyp

Tidigare provt.

1

Fördröjningsmagasin innan Kvarnby damm

Vid utloppet

Vatten

-

Hål 10 (Y2)

Damm Kv GK

(magasin?)

Nära NO kanten

Vatten

1997-11-27

Hål 15 (Y3)

  - " -

Norra delen

Vatten

1997-11-27

Det finns ytterligare 4 ställen men de ligger utanför banan och är därför ej aktuella.

 

Analyser I  2000-02-23

Vatten (och sediment) har analyserats av Scandiaconsults [2] ackrediterade miljölaboratorium i Malmö med avseende på de parametrar som finns angivna i analysprotokoll (visas ej här).

 

Resultat I

Analysresultaten från punkterna hål 10 och hål 15 kan jämföras med tidigare provtagning. COD i vattnet (syreförbrukande ämnen) är högre. Om detta är en signifikant eller skenbar förändring är svårt att avgöra. Övriga parametrar visar inte några påtagliga förändringar. Vid det tidigare analystillfället låg halterna av metaller i vattnet under detektionsgränsen, men på grund av förbättrad analysteknik har metallanalyserna nu utförts med större noggrannhet och värden som ligger under tidigare detektionsgräns har noterats.

 

Vatten i fördröjningsmagasinet är metallhalterna mycket låga för zink, bly och kadmium och måttligt höga för koppar och krom.

 

Analyser II  2001-11-16

Vatten har analyserats av Scandiaconsults   ackrediterade miljölaboratorium i Malmö med avseende på de parametrar som finns angivna i analysprotokoll (visas ej här).

 

Resultat II

Inga större signifikanta avvikelser från tidigare mätningar.

 

Revision mars 2004

III. Årsrapporten för 2003 visar inga större avvikelser från tidigare mätningar.

 

Mätning av luftföroreningar vid Wowragården [3] Yttre Ringvägen

(Rev:mars 2003, maj 2004)

 

Under perioden juni till oktober 1997 mättes luftföroreningar (kväveoxider, kolmonoxid och partiklar ) vid Wowragården. Dessa har upprepats okt. 2001  till febr. 2002.

 

Syfte

Undersökningens huvudsyfte har varit att dokumentera luftkvalitén i de östra delarna av Malmö, strax utanför stadsbebyggelsen, samt att ge underlag för att kunna bedöma de effekter på luftföroreningshalterna i området, som trafiken på den planerade Yttre Ringvägen kommer att leda till.

 

Värden i tabellen utan parantes ( ) avser år 1997.

Värden inom parentes (   ) avser tiden 10 oktober 2001 till 28 februari 2002.

Ämne

Mät-punkt

Gränsvärde

Bedömningsgrund

Kvävemonoxid μg/m3

medelvärde

(15)

saknas

 

 

 

 

 

Kvävedioxid μg/m3

medelvärde

6   (25)

50   (40)

 

 

 

 

 

Kolmonoxid mg/m3

< än 0,3 (0,7)

Riktvärde 6

 

 

 

 

 

Partiklar PM10

medelvärde

18  (16)

 

50   (40)

Kvävemonoxid (NO) anses som en ganska harmlös luftföroreningsparameter ur hälsosynpunkt, men visar tydligt var luftföroreningskällan finns.

 

Kvävedioxid (NO2)  uppkommer i huvudsak genom oxidation av kvävemonoxid.

 

Kolmonoxid (CO) emitteras från trafiken och orsakas av att förbränningen i bilmotorn är mer eller mindre ofullständig.

 

Partiklar (PM10) mindre än 10 μm genereras  genom naturliga och mänskliga processer. En stor emissionskälla i städerna är trafikens slitage av däck och vägbana

Revision mars 2004.  Inga större avvikelser från tidigare.

 

Vägtrafikbuller längs Yttre Ringvägen [4]

Buller utomhus har uppmätts ( dBA) under perioden oktober 2000 till januari 2001.

 

Fastighet

Tidigare beräkning eller mätning

Aktuell beräkning

Mätning ute

Vägverkets ställningstagande

Kvarnby golfbana, bullerspridning genom utrymmet mellan broarna.   (Mellan bana 14 och 15. )

Ekv

 

Ekv. 58 Max.69

Ytterligare kost-samma åtgärder inte miljömässigt motiverade

Wowragården

 

Ekv 51

Ekv.52  Max 61

Riktvärdet inne-hålls. Ingen åtgärd

Ytterligare 12 mätpunkter finns redovisade i rapporten.

Trafikflöde/åmd: 20 000-21 000 fordon. Andel tung trafik: 2700. Skyltad hastighet: 110 km/h

Uppgifterna sammanställda av Leif Eklund 2002-03-17. Rev:mars 2003.

Revision mars 2004. Inga större avvikelser från tidigare.

 


[1] Kontaktperson Marie Jeppsson f.r.o.m. 2004, (tidigare Susanna Gustafsson), Miljöförvaltningen Malmö Stad tel. 040-34 20 37.

 

[2] Rapporten ovan är framtagen av Scandiaconsult 2000-02-23

[3]  Rapport av mätningar 1997 framgår av Miljöförvaltningens rapport 3/1998 ISSN1400-4690 Kontaktperson: Susanna Gustafsson. Miljöförvaltningen Malmö Stad. Tel  040-342037, ersatt av Marie Jeppsson from 2004

Rapport av mätningar 2001-2002 se Miljöförv. Malmö stad Rapport 05/2003.ISSN 1400-4690.

[4] Kontaktpersoner: Helene Frihiofsson, Miljöförv. Malmö Stad. Tel. 040-342080. Ersatt 2004 av Marie Jeppsson.

Marie Minör, Vägverket Region Skåne, Malmö.Tel 040-669 60 35.

Swedish Danish English French German
button-7754
juniorer

Dagens startförbud

    Inga startförbud
Visa hela kalendern
Maj 2013 Juni 2013
Ti On To Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Huvudsponsorer

ICA maxi Prenad

Klubbchef: 040-49 43 57 [email protected], Kansli, tidbokning: 040-49 23 39 [email protected], Greenkeeper: 040-49 50 49 [email protected], Pro: 040-49 68 82 [email protected], Restaurang: 040-49 44 20 [email protected], Tävl. kansli: 040-49 00 54, Fax: 040- 49 65 48